PRIVACY VERKLARING

Kupco Consulting BVBA (Woodchuck.be) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens met de bedoeling uw privacy te respecteren. Kupco Consulting BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zorgen in ieder geval dat:

 

•  We uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•  De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•  We om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•  We passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•  We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•  We op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Bij vragen, gelieve contact op te nemen met ons, via een van onderstaande contactgegevens:

 

Kupco Consulting BVBA

Langaard 11

3221 Nieuwrode, Belgie

telefoon 0 4 7 9 0 3 7 0 9 5

E-mail       info (@)woodchuck.be

Internet     www.woodchuck.be

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

•  Administratieve doeleinden;

•  Communicatie over de opdracht;

•  Uitvoering van de bestelling; 

•  Versturen van nieuwsbrieven en/of andere marketingdoeleinden

•  Het optimaliseren van de website;

 

Kupco Consulting BVBA kan uw persoonsgegevens gebruiken om een bestelling te verwerken of naar aanleiding van een door u ingediende klacht. Kupco Consulting BVBA kan uw gegevens ook verstrekken aan haar klantenservice.

 

Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals uw IP-adres. Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor u als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Bedrijfsnaam, Straat / huisnummer, Postcode / woonplaats,  Land, (Zakelijk) Telefoonnummer, (Zakelijk) E-mailadres,  BTW-nummer,  bank- of creditcard gegevens.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Als het noodzakelijk is worden uw NAW- en contactgegevens doorgestuurd naar de betreffende leverancier ten behoeve van de levering van uw bestelling.

Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt, worden ook uw bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt Kupco Consulting BVBA samen met een of meerdere payment service providers (“PSP”) met wie deze gegevens ook worden gedeeld.

Kupco Consulting BVBA geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Advertenties en cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Kupco Consulting BVBA gebruik van cookies.

In dit kader worden gegevens omtrent uw bezoek aan onze website verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina's en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt Kupco Consulting BVBA om de gebruikersvriendelijkheid van de website te bevorderen.

Wanneer u geen cookies op uw computer wilt, dan kunt u het gebruik hiervan blokkeren via uw browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als u cookies toestaat.

U kan ook cookies uit uw browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kunt u het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

 

Op de website is het ook mogelijk om productpagina's te delen via sociale media zoals Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube, Google+ en Twitter. Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over u bijhouden. Kupco Consulting BVBA heeft hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media diensten voor meer informatie, voor u hier gebruik van maakt.

 

Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Geen enkel IT systeem kan 100% beveiligd zijn, daarom kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens niet voor 100% garanderen.

Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

•  Op onze websites is sprake van een beveiligde SSL-verbinding voor de overdracht van (persoons)gegevens;

•  Persoonsgegevens worden o.a. opgeslagen bij een hostingpartij welke een adequate beveiliging waarborgt;

•  Er worden periodiek backups gemaakt om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen;

•  Wij maken gebruik van virussoftware en firewalls;

•  Intern zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen;

•  Alle medewerkers zijn op de hoogte van de AVG regelgeving en geïnformeerd over voorzorgsmaatregelen en meldingsplicht bij calamiteiten.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en/of om te controleren of deze juist zijn, door ons een e-mail te sturen. Wij zullen u dan per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

U heeft tevens de mogelijkheid om ons per e-mail te verzoeken uw persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor u ons toestemming heeft gegeven.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u met ons contact opnemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Aanpassingen Privacyverklaring

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Kupco Consulting BVBA te kunnen verwerken, behoudt Kupco Consulting BVBA zich het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring aan te passen. Kupco Consulting BVBA adviseert u daarom deze verklaring regelmatig te raadplegen.